Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kinderschatten – Ouder- en kindercoaching
Voor een stralend gezin!

Algemeen
Kinderschatten is opgericht door Joke Achterkamp en is gevestigd te Nijverdal. Kinderschatten richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar en hun ouders / verzorgers. Ook geeft Kinderschatten workshops voor ouders en oudercursussen.

Definities van de woorden ik, jij en diensten
In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Joke Achterkamp, eigenaar van Kinderschatten. De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Kinderschatten. De cliënt is jouw zoon of dochter of ben jij zelf. Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals bijvoorbeeld coaching, cursussen en  workshops.

Prijzen
Vaste tarieven zijn op de website te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Prijzen zullen tijdens een lopend traject niet veranderen.

Het afnemen van een dienst
Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

 

Specifieke voorwaarden rond coaching

Coaching/begeleiding voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar
Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de coaching. Kinderschatten heeft dus altijd van beide ouders een handtekening nodig voor de coaching kan starten. In geval van gescheiden ouders draagt de opdrachtgevende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder hier zijn/haar toestemming voor geeft via het inschrijfformulier en verder wordt geïnformeerd over de begeleiding.

Overeenkomst
Na een eventuele korte telefonische kennismaking waarin wordt verkend of we bij elkaar passen, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van de coaching
Tijdens het intakegesprek wordt het doel vastgesteld waaraan gewerkt zal worden. Dit wordt zowel door ouders als kind gedaan. Tijdens de coaching zal ik mij in eerste instantie richten op het doel van het kind.
De ouder brengt de cliënt. Er zal dan ongeveer 45 min met de cliënt worden gewerkt. Na deze 45 min wordt de cliënt weer opgehaald door de ouder en wordt de sessie kort nabesproken. Dan kunnen ook eventuele afspraken of oefeningen voor thuis besproken worden. Er kan dan ook stil gestaan worden bij het wel of niet voortzetten van de coaching. Er is geen wachtruimte aanwezig.
Er zijn geen standaard evaluatiegesprekken omdat elke sessie met de ouder wordt nabesproken. Indien een evaluatiegesprek zonder cliënt wenselijk is, kan dit gepland worden.
Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is altijd om het traject zo kort mogelijk te houden.

Verhindering
Natuurlijk kan het voorkomen dat je een keer niet kunt. Als dit meer dan 24 uur van te voren wordt aangegeven, kan er een nieuwe afspraak worden gepland. Zeg je de afspraak echter binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak af, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Kinderschatten niet opgenomen. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail. Ik bel je dan terug. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Betaling
Direct na het afnemen van de dienst(en) wordt er gefactureerd per mail. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Kinderschatten.
Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken.
Als de rekening niet op tijd is betaald, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er ook niet binnen de tweede termijn, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het over aan een incassobureau. Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief alle bijkomende kosten.

Aansprakelijkheid
Kinderschatten werkt oplossings- en toekomstgericht. Kinderschatten kan echter geen oplossing en resultaat garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderschatten.
Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderschatten.
Wanneer wordt geconstateerd dat de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik je zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

Gesprekken met derden
Indien gewenst is het mogelijk om een gesprek met derden te voeren. Dit kan een leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien waarvoor het uurtarief van de coaching wordt gerekend. Eventuele reiskosten komen hier bovenop.

Privé
Wat tijdens de coaching inhoudelijk gedeeld wordt blijft tussen de cliënt en mij en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim.
Wel is het mogelijk dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
Als ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct en/of zeer dreigend gevaar zie, bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van andere instanties. Zie ik geen verandering waardoor het gevaar aanwezig blijft, dan kan ik ervoor kiezen mijn beroepsgeheim te doorbreken. Dit zal ik echter altijd doen in het belang van de cliënt.

Klachten
Natuurlijk ga ik voor een samenwerking waarin iedereen tevreden is. Mocht er echter onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat dit bij mij wordt gemeld en dat we hier samen uit kunnen komen.
Lukt dit niet, dan kun je je richten tot een klachtenfunctionaris. Voor mijn cliënten is er een ontafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar, aangezien ik aangesloten ben bij Stichting Adiona. Dit is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. Zij is telefonisch te bereiken of per mail.
Met haar kun je de weg bepalen die je wilt inslaan in het afhandelen van de klacht. Je kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat je een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kan zij bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan jou ook op de hoogte brengen van eventuele andere mogelijkheden.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert jou en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. De informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris: mevrouw L. de Boon telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl Stichting Adiona is aangesloten bij Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl).